THÔNG BÁO - SỞ GÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bản in
 
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Tin đăng ngày: 27/7/2015 - Xem: 1452
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 1167/KH-SGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Tĩnh, ngày  10  tháng 7 năm 2015

            

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014

 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

 

 


Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC); Kế hoạch số 268/KH-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT, gọi tắt là cơ quan) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại các phòng và tổ chức thuộc Sở (gọi tắt là phòng), các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (gọi tắt là đơn vị) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bộ máy cơ quan, đơn vị được sắp xếp đúng quy định, không bị chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị được tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên cho ngân sách nhà nước. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính;

- Góp phần đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể bố trí sắp xếp công tác khác.

2. Yêu cầu:

- Việc thực hiện tinh giản biên chế phải trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn (theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, gọi tắt là LĐHĐ 68) trong cơ quan, đơn vị.

- Nguyên tắc, trình tự thực hiện tinh giản biên chế phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC.

- Việc thực hiện tinh giản biên chế phải công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; việc chi trả chế độ chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.

- Việc xây dựng đề án, lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng phải đảm bảo đúng quy định pháp luật.

- Giám đốc Sở, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý công chức, viên chức; nêu cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện tinh giản biên chế. Kết quả việc tinh giản biên chế gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

- Đến năm 2021, Sở, mỗi đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở phải tinh giản tối thiểu 10% số biên chế của đơn vị được UBND tỉnh giao năm 2015 để đảm bảo toàn Ngành giảm 10% số biên chế công chức, viên chức, HĐ 68 được UBND tỉnh giao năm 2015.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị triển khai chính sách tinh giản biên chế

- Sở GDĐT: Tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC và nội dung của Kế hoạch này đến công chức, viên chức, LĐHĐ 68 trong cơ quan Sở, các đơn vị;

+ Thành phần: Giám đốc, toàn thể công chức, viên chức Sở, thủ trưởng đơn vị;

+ Thời gian: 7 h 30 ngày 22/7/2015;

+ Địa điểm: Hội trường Gác 4 Nhà C, Sở GDĐT.

(Nội dung Kế hoach này thay cho Giấy mới).

- Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở: Lãnh đạo Văn phòng Sở, đơn vị phối hợp với cấp ủy đảng, tổ chức công đoàn và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nếu có), tổ chức Hội nghị tại cơ quan, đơn vị triển khai quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC và Kế hoạch này cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết.

Thời gian tổ chức Hội nghị hoàn thành trước ngày 25/7/2015.

- Văn phòng Sở, thủ trưởng các đơn vị báo cáo kết quả các hội nghị trên về Sở (qua phòng Tổ chức Cán bộ) bằng văn bản cứng và văn bản mềm trước ngày 27/7/2015.

- Phòng Tổ chức Cán bộ tổng hợp, tham mưu Giám đốc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/7/2015.

2. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế và lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế

- Văn phòng Sở, thủ trưởng các đơn vị xây dựng Đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị (trình tự xây dựng Đề án theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP). Trường hợp có thay đổi nội dung Đề án tinh giản biên chế đã được phê duyệt, thì Văn phòng Sở, đơn vị trực thuộc Sở phải có văn bản giải trình, thuyết minh cụ thể để phòng Tổ chức Cán bộ tổng hợp, tham mưu Giám đốc trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt thay đổi, bổ sung.

- Phòng Tổ chức Cán bộ tham mưu Giám đốc xây dựng Đề án tinh giản biên chế của Sở (gồm Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc).

- Trên cơ sở Đề án tinh giản biên chế được UBND tỉnh phê duyệt, phòng Tổ chức Cán bộ chủ trì phối hợp phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu Giám đốc quyết định danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế theo định kỳ 02 đợt/năm:

+ Đợt 1, số đối tượng tinh giản nghỉ 06 tháng đầu năm;

+ Đợt 2, số đối tượng tinh giản nghỉ 06 tháng cuối năm.

 3. Thẩm định Đề án tinh giản biên chế và danh sách đối tượng tinh giản biên chế

- Hàng năm, Văn phòng Sở, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở gửi Đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị về phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 01/8 để Sở thẩm định, tổng hợp;

- Phòng Tổ chức Cán bộ tham mưu Giám đốc gửi danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế đến Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, mỗi năm 02 đợt:

+ Đợt 1 gửi trước ngày 15/9 của năm trước liền kề;

+ Đợt 2 gửi trước ngày 15/3 của năm đó.

Riêng năm 2015, Văn phòng Sở, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế nghỉ từ ngày 01/11/2015. Thời hạn gửi danh sách và hồ sơ đối tượng tinh giản biên chế về Sở chậm nhất là ngày 20/8/2015. Sở sẽ gửi danh sách và hồ sơ đối tượng tinh giản biên chế về Sở Nội vụ, Sở Tài chính chậm nhất là ngày 01/9/2015 theo quy định của UBND Tỉnh.

Sau thời thời gian trên, nếu cơ quan, đơn vị nào không gửi danh sách đối tượng tinh giản biên chế về Sở thì Chánh Văn phòng, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

4. Về hồ sơ, trình tư thủ tục giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế, kinh phí thực hiện

 - Hồ sơ đối tượng tinh giản biên chế thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh trên cơ sở các các quy định của Trung ương.

- Việc ra quyết định nghỉ việc, hưởng chế độ chính sách tinh giản biên chế: Về thẩm quyền theo phân cấp hiện hành; thời điểm ra quyết định cho đối tượng nghỉ hưởng chế độ sau thời điểm được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phê duyệt danh sách (sẽ có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản);

- Kinh phí chi trả cho các đối tượng tinh giản biên chế thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Điều 11, Điều 12, Điều 13 Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc

- Hướng dẫn toàn thể công chức, viên chức, LĐHĐ 68 trong cơ quan, đơn vị tải Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC và Kế hoạch này tại địa chỉ www.hatinh.edu.vn hoặc tccbht.mov.mn nghiên cứu kỹ lưỡng; tổ chức họp toàn thể đơn vị quán triệt mục đích, yêu cầu và triển khai Kế hoạch này theo nội dung và thời gian quy định tại mục II nêu trên; tổng hợp câu hỏi cần giải đáp của đơn vị gửi về địa chỉ phandinhlai@hatinh.edu.vn trước ngày 20/7/2015;

- Phối hợp chặt chẽ với Sở và cơ quan Bảo hiểm Xã hội có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế; kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế theo thẩm quyền; định kỳ hàng năm, tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế báo cáo Sở GDĐT trước ngày 15/12 và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

 

2. Phòng Tổ chức Cán bộ

- Phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch này vào ngày 22/7/2015; chủ trì quán triệt nội dung, các bước thực hiện tại hội nghị và tham mưu Giám đốc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này;

- Theo chức năng, nhiệm vụ, trả lời, giải đáp những câu hỏi hoặc vướng mắc từ đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện Kế hoạch này;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tinh giản biên chế của các đơn vị trực thuộc; đột xuất hoặc định kỳ hàng năm, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế, tham mưu Giám đốc báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền trước ngày 31/12.

3. Phòng Kế hoạch Tài chính

- Hướng dẫn cách tính trợ cấp tinh giản biên chế cho từng nhóm đối tượng tinh giản, tổng hợp lập dự toán, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí trợ cấp tinh giản biên chế hàng năm và tham mưu Giám đốc phân bổ kinh phí đúng quy định của pháp luật;

- Trả lời, giải đáp những câu hỏi hoặc vướng mắc từ đơn vị, cá nhân về kinh phí trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở GDĐT để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                       

- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);

- Sở Nội vụ (để biết);                 

- Giám đốc, Phó Giám đốc;

- Thường vụ Đảng ủy ;

- Thường trực Công đoàn Giáo dục;

- Các phòng và tổ chức tương đương thuộc Sở;

- Website Sở GDĐT, phòng TCCB ;   

- Lưu: VT, TCCB.       

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Xuân Trường

                                                                                                                                                        

 

 

 

download Download văn bản tại đây
download Download văn bản tại đây
 
Sở Gáo dục và Đào tạo khác:
KẾ HOẠCH VÀ MẪU CAM KẾT NQ 04 VÀ CHỈ THỊ 05 CHỦ ĐỀ 2018 (7/3/2018)
THÔNG BÁO VỀ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỢT 1 NĂM 2018 (7/3/2018)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN TOÁN 12 NĂM 17-18 (18/12/2017)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN TIẾNG ANH NĂM 17-18 (18/12/2017)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN HÓA NĂM 17-18 (18/12/2017)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN NGỮ VĂN NĂM 17-18 (17/12/2017)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN LỊCH SỬ NĂM 17-18 (17/12/2017)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN VẠT LÝ NĂM 17-18 (17/12/2017)
ĐỀ CƯƠNG THI HK I MÔN SINH NĂM 17-18 (17/12/2017)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN ĐỊA LÝ NĂM 17-18 (12/12/2017)
MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN THI ĐUA (10/12/2017)
Kết quả dự thi tích hợp liên môn năm học 2016-2017 (15/10/2017)
KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 (6/8/2017)
QUYẾT ĐỊNH 16/2008/QĐ-BGDĐT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO (7/4/2017)
MẪU KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO ĐẠO ĐỨC, TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (1/3/2017)
 
Học sinh tiêu biểu

Họ tên: Bùi Văn Tuấn
Thành tích: Giải nhất HSG Tỉnh môn Toán; Thi ĐH 29 điểm khối B và 28.5 khối A (NH: 2012-2013)

Họ tên: Hoàng Bá Hùng
Thành tích: Thi ĐH 27.5 điểm khối B(NH: 2012-2013)

Họ tên: Nguyễn Tiến Tuấn Anh
Thành tích: Giải khuyến khích HSG Quốc gia môn Tin học (NH: 2013-2014)

Họ tên: Trần Công Kỳ
Thành tích: Thi ĐH 27 điểm khối B(NH: 2013-2014)

Họ tên: Hoàng Quốc Hảo
Thành tích: Thủ khoa HSG Tỉnh môn Tin 11 (20 điểm)(NH: 2014-2015)

Họ tên: Trần Thị Huế
Thành tích: Thủ khoa HSG Tỉnh môn Toán 11 (19,75 điểm)(NH: 2014-2015); thi ĐH 29,2 điểm khối A.

Họ tên: Trần Thị Tú Oanh
Thành tích: Thi ĐH 28 điểm khối A (NH: 2014-2015)

Họ tên: Nguyễn Thị Phi Yến
Thành tích: Thi ĐH 27 điểm khối B (NH: 2014-2015)

Họ tên: Trần Đình Hiệp
Thành tích: Thi ĐH 27 điểm khối A (NH: 2014-2015)

Họ tên: Nguyễn Thị Trang
Thành tích: Giải Ba HSG Quốc gia môn Sinh học (NH: 2015-2016)

Họ tên: Lê Quang Quốc Khánh
Thành tích: Giải nhất HSG Tỉnh môn Vật lý 10 (NH: 2016-2017).

Họ tên: Nguyễn Đình Dương
Thành tích: Thi ĐH 28,75 điểm khối A (NH: 2016-2017).

Họ tên: Hoàng Thị Hà Trang
Thành tích: Thi ĐH 27,75 điểm khối C (NH: 2016-2017).

Thông báo
KẾ HOẠCH VÀ MẪU CAM KẾT NQ 04 VÀ CHỈ THỊ 05 CHỦ ĐỀ 2018
THÔNG BÁO VỀ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỢT 1 NĂM 2018
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN TOÁN 12 NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN TIẾNG ANH NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN HÓA NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN NGỮ VĂN NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN LỊCH SỬ NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN VẠT LÝ NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG THI HK I MÔN SINH NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN ĐỊA LÝ NĂM 17-18
MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN THI ĐUA
Kết quả dự thi tích hợp liên môn năm học 2016-2017
KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018
QUYẾT ĐỊNH 16/2008/QĐ-BGDĐT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO
MẪU KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO ĐẠO ĐỨC, TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Video clips
Trường THPT Cẩm Xuyên
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

thptcx62@gmail.com -

vohac3cxht@gmail.com -
Truy cập hôm nay: 118
Tất cả: 1394751
  Tổ chức l Tin tức l Thông báo l Đổi mới giáo dục l Tấm gương nhà giáo l Diễn đàn
 

@ 2013 Bản quyền của trường THPT Cẩm Xuyên

Địa chỉ: Xã Cẩm Thăng - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0393.861455; Email:
thptcx53@gmail.com; Website: www.thptcamxuyen.edu.vn