Công văn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19