Trích yếu văn bản
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Ngày ban hành:
09/06/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020
Ngày ban hành:
08/08/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
NGHỊ QUYẾT 20 CỦA HĐND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẾN NĂM 2015 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Ngày ban hành:
16/12/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực