LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ngày ban hành:
25/06/2015
Ngày hiệu lực:
01/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Luật trẻ em 2016

Ngày ban hành:
20/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Luật Thanh niên 2020

Ngày ban hành:
20/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/12/2019
Ngày hiệu lực:
01/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/11/2007
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/12/2000
Ngày hiệu lực:
01/06/2001
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/06/2012
Ngày hiệu lực:
01/01/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/06/2001
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/11/2019
Ngày hiệu lực:
01/01/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực