Ngày ban hành:
09/12/2000
Ngày hiệu lực:
01/06/2001
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/06/2012
Ngày hiệu lực:
01/01/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/06/2001
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/11/2019
Ngày hiệu lực:
01/01/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/11/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/06/2019
Ngày hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/06/2019
Ngày hiệu lực:
01/07/2020
Trạng thái:
Chưa có hiệu lực

Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành giáo dục

Ngày ban hành:
08/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 5027/UBND-VX Hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website