Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Ngày hiệu lực:
25/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Trích yếu văn bản
Ngày ban hành:
12/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BÁO CÁO TK NĂM HỌC 2012-2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2013-2014
Ngày ban hành:
12/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KÉ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ
Ngày ban hành:
12/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH NĂM HỌC
Ngày ban hành:
12/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng

Ngày ban hành:
08/10/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực